ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ВІДWORLD RUGBY

Основною метою професійної освіти є підготовка майбутнього кваліфікованого фахівця, конкурентоздатного на ринку праці, компетентного, готового до професійного зростання в обрані сфері професійної діяльності, що можливо за умови високоякісних науково-педагогічних кадрів у вищій школі.
Водночас, професійну компетентність викладача потрібно постійно розвивати й удосконалювати. Професійне зростання, підвищення кваліфікації, самоосвіта – безперервний процес, який забезпечує викладачеві кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту отримання нових знань у сфері масового, професійного спорту, сучасних методів та засобів тренування, та спрямувати їх в область практичної та педагогічної реалізації.
Так, з метою підвищення кваліфікації доцент кафедри ТМФВС Квасниця Олег Михайлович упродовж двох місяців проходив навчання під егідою World Rugby (Світова федерація регбі). Теоретична частина передбачала вивчення сучасних аспектів розвитку фізичної підготовки спортсменів, оволодіння теоретичними знаннями самоконтролю станом здоров’я організму спортсменів при фізичних навантаженнях, використанню новітніх методики розвитку й удосконалення фізичних якостей спортсменів.
Практична частина проводилась з метою засвоєння теоретичних положень, набуття практичних та методичних умінь шляхом індивідуального виконання спеціально сформульованих завдань, проблемних задач тощо.
Результатом підвищення кваліфікації стало отримання Квасницею Олегом сертифікату World Rugby та присвоєння кваліфікації фахівця з силової та фізичної підготовки, що дасть можливість йому удосконалити викладання профільних дисциплін кафедри.